El BOE publica el Real Decreto 286/2022, de 19 d’abril, por el que es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisis sanitària ocasionada per la Covid-19.

Excepte:
Les persones de sis anys en endavant queden obligades a l’ús de màscares en els següents suposats:
a) En els centres, serveis i establiments sanitaris per part de les persones treballadores, dels visitants i dels pacients amb excepció de les persones ingressades quan romanguin a la seva habitació.
b) En els centres sociosanitaris, els treballadors i els visitants quan estiguin en zones compartides.
c) En els mitjans de transport aeri, per ferrocarril o per cable i en els autobusos, així com en els transports públics de viatgers. En els espais tancats de vaixells i embarcacions en els quals no sigui possible mantenir la distància d’1,5 metres, excepte en les cabines, quan siguin compartits per nuclis de convivents.

Només un suggeriment al Preàmbul En l’entorn laboral, amb caràcter general, no resultarà preceptiu l’ús de mascaretes. No obstant això, els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de feina, podrà determinar les mesures preventives adequades que s’hagin implantat en el lloc de feina o en determinats espais dels centres de feina, incloíeu el possible uso de mascaretes, si així es derivarà de la referida avaluació.