La Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, modificada parcialment per la Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes de tabac, i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. Modifica diversos articles de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, regulant la publicitat, venda i ús de cigarretes electròniques.estableix que tots els espais tancats d’ús públic són espais sense fum, permetent habilitar zones per fumar exclusivament en els centres psiquiàtrics de mitjana i llarga estada, en els centres residencials de persones grans o amb discapacitat, i en els centres penitenciaris.

També prohibeix fumar en recintes de parcs infantils i àrees i zones de joc per a la infància (espais a l’aire lliure acotats amb equipament pel joc i el lleure de menors)

I què passa en els establiments d’hostaleria, restauració i turisme?
Hotels i hostals: Prohibit fumar en tots els espais tancats. Es poden reservar fins a un 30% de les habitacions per a hostes fumadors, sempre que estiguin separades de les altres, siguin sempre les mateixes habitacions i disposin de ventilació independent.
Bars i restaurants: Prohibit fumar a tots els espais tancats. Permès fumar als espais a l’aire lliure.
Casinos, bingos i sales de festa: Prohibit fumar en tots els espais tancats. Permès fumar en els espais a l’aire lliure.

Què cal fer?
• Cal posar a les entrades, en un lloc visible, cartells i senyalització en les llengües cooficials que anunciïn la prohibició del consum de tabac a totes les zones tancades. Els rètols es poden descarregar en PDF clicant aquí
• Comunicar el compromís i el lideratge de l’equip directiu a tots els treballadors en l’adopció de les noves mesures de control del tabac.
• Evitar la col•locació de cendrers al recinte.
• Preveure mecanismes interns de vigilància i control.

Hi ha excepcions?
Només es permet fumar en espais a l’aire lliure, que queden definits com a espais no coberts, o bé els que estiguin coberts però tinguin un màxim de dues parets, murs o paraments laterals.
Actualment, molts establiments tenen tancades les terrasses per més de dues parets, la qual cosa perjudica les persones no fumadores, incloent-hi els menors, i per tant, contravenen la prohibició establerta legalment.
Els hotels i hostals poden reservar fins a un 30% de les habitacions fixes per a hostes fumadors, separades de les altres, i amb ventilació independent.
Aquestes habitacions han d’estar senyalitzades amb cartells permanents, el client té que haver estat informat prèviament del tipus d’habitació i els treballadors no poden accedir a les mateixes mentre es trobi algun client al seu interior, a excepció de casos d’emergència.

I la venda de tabac?
Les màquines expenedores de productes del tabac es poden ubicar en locals d’oci i restauració en una localització que permeti la vigilància directa i permanent de l’ús per part del titular del local o dels seus treballadors.
Es permet la venda manual de cigars i cigarretes amb capa natural a locals que tenen l’autorització administrativa del Comissionat per al Mercat de Tabacs.
L’ús d’aquestes màquines està prohibit a menors.
A la superfície frontal hi ha de figurar, de forma clara i visible, en les llengües cooficials, un advertiment sanitari sobre els perjudicis per a la salut, especialment per als menors

Responsabilitats davant del compliment de la llei
Són responsables tant la persona que fuma com la persona titular de l’establiment, que és qui té el deure de vetllar pel compliment de la norma dins del seu establiment.
Actualment, la funció d’inspecció, control i la potestat sancionadora en matèria antitabàquica recau en les autoritats sanitàries, amb la col·laboració de les instàncies autonòmiques i locals competents

Sancions (resum)
Infraccions lleus (multes de 30 a 600 €):

 • • Fumar en els llocs en que està prohibit.
  • No informar a l’entrada dels establiments de la prohibició de fumar.
  • No tenir o no exposar en un lloc visible en els establiments en els quals estigui autoritzada la venda de productes del tabac els cartells que informin de la prohibició de venda de tabac als menors.
  • Tenir màquines expenedores que no disposin de l’advertència sanitària preceptiva o no compleixin les característiques legalment preceptives.

Infraccions greus (multes de 601 a 10.000 €):

 • • Permetre fumar en els llocs on hi ha prohibició.
  • Acumular més de tres infraccions lleus.
  • Vendre tabac en llocs on no estigui permès.
  • Instal•lar màquines expenedores en llocs expressament prohibits o permetre l’accés a menors.
  • Tenir màquines expenedores que no disposin del mecanisme adequat d’activació o posada en marxa pel titular de l’establiment
  • Habilitar zones per fumar en establiments i llocs on no estigui permesa la seva habilitació

Infraccions molt greus (multes de 10.001 a 600.000 €):

 • Fer publicitat de productes del tabac, promocionar‐los i patrocinar‐los.

Què fer en cas d’incompliment per part de clients
En el cas d’incompliment per part de clients i no atendre les recomanacions del personal de l’establiment, es pot reclamar l’actuació de l’autoritat competent en matèria de seguretat pública (policia local, autonòmica, nacional o guàrdia civil) i presentar la denúncia pertinent.

Què fer en cas d’incompliment per part de treballadors
En el cas d’incompliment per part de treballadors (propis o d’empreses subcontractades) i no atendre les recomanacions del personal de l’establiment i/o de seguretat, es pot:
• Notificar aquests fets davant els delegats de prevenció i els representants dels treballadors.
• Denunciar aquests fets davant la direcció del centre de treball.
La persona titular del centre pot tenir establerta la prohibició de fumar en el catàleg de sancions (règim intern, contracte individual de treball o conveni col•lectiu). I si es així, l’empresari pot prendre mesures disciplinàries contra els treballadors que fumen.